Stanovy

Stanovy Volejbalového klubu SEVER Žatec, z.s. 

 

Článek I.

Název, sídlo, postavení Spolku 

1. Spolek působí v českém jazyce pod názvem Volejbalový klub SEVER Žatec, z.s., a pod zkratkou VK SEVER Žatec, z.s. pouze na základě rozhodnutí Valné hromady.

2. Spolek je samostatnou nepolitickou organizací, přičemž svou níže popsanou činnost vyvíjí v souladu s právními předpisy České republiky.

3. Sídlem Spolku je   :  Sportovní areál TJ SEVER Žatec, Plzeňská 2787, 438 01 Žatec.

4. Oficiální symboly Spolku jsou:

a. Znak ve tvaru štítu, barvy bílé, modré, červené, jehož obsahem jsou dvě pole se čtyřcípou hvězdou

5. IČ : 41326849 

Článek II.

Účel Spolku 

1. Účelem (hlavní činností) spolku je podpora sportovní činnosti, konkrétně pak volejbalu, její organizace, řízení, propagace a další s tím související úkoly.

2. Vytváření ekonomických předpokladů pro plnění cílů získáváním finančních prostředků z členských příspěvků, dotací a sponzorských darů.

3. Výchova mládeže k programovému využívání volného času, zdravému životnímu stylu a zvyšování fyzické zdatnosti.

4. Vedení mládeže k dodržování základních etických, estetických pravidel a čestného jednání nejen na sportovišti.

5. Spolupracovat s orgány kraje, obce a školami v sídle spolku.

6. Zajišťování kvalifikovaného vedení jednotlivých oddílů.

7. Zastupování zájmů svých členů v jednání se státními orgány a jinými organizacemi. 

 Článek III.

Členství 

1. Členy Spolku se mohou stát fyzické osoby (občané České republiky i cizí státní příslušníci). O přijetí člena rozhoduje Výkonný výbor Spolku na základě písemné přihlášky. Členství vzniká rozhodnutím Výkonného výboru Spolku o přijetí člena.

2. Valná hromada Spolku může udělit čestné členství fyzickým osobám, které se zasloužily o rozvoj Spolku. Čestní členové mají právo účasti na zasedání orgánů Spolku s hlasem poradním.

3. Spolek vede seznam svých členů.  Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí Výkonný výbor Spolku, a to prostřednictvím usnesení z jeho zasedání, kdy jeho přílohu tvoří aktuální znění seznamu členů Spolku. Seznam členů je nepřístupný. Bude poskytován pouze orgánům k tomu oprávněným nebo v případě, že to bude nutné v rámci dotačního řízení. 

Článek IV.

Druhy členství 

1. Členství ve Spolku je základní.

2. Se základním členstvím jsou spojena veškerá práva a povinnosti stanovená těmito stanovami a právními předpisy. 

Článek V.

Práva a povinnosti členů Spolku 

1. Základní členové mají zejména právo:

a. podílet se dle svých osobních schopností na činnosti Spolku,

b. volit a být voleni do orgánů Spolku za předpokladu plné svéprávnosti,

c. hlasovat na Valné hromadě Spolku,

d. účastnit se soutěží pořádaných Spolkem,

e. navrhovat své zástupce do orgánů Spolku,

f. využívat všech služeb poskytovaných Spolkem a jím zřízenými subjekty,

g. podávat návrhy všem orgánům Spolku a obracet se na ně se svými připomínkami.

 

2. Povinnosti členů Spolku jsou zejména:

a. dodržovat stanovy a vnitřní předpisy Spolku,

b. řídit se při výkonu sportovní činnosti vnitřními předpisy a pravidly vydanými Spolkem,

c. řádně hradit stanovené příspěvky a další finanční povinnosti vyplývající z rozhodnutí a usnesení orgánů Spolku, smluv a vnitřních předpisů Spolku. 

Článek VI.

Zánik členství

Členství ve Spolku zaniká:

a. vyloučením, pro porušení povinností vyplývajících z těchto stanov,

b. vystoupením,

c. úmrtím člena, 

Článek VII.

Vyloučení člena ze Spolku 

1. Členství ve Spolku zaniká podle ustanovení čl. V. odst. 1 písm. a) těchto stanov okamžikem rozhodnutí Výkonného výboru Spolku o jeho vyloučení.

2. Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí Výkonného výboru Spolku v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala revizní komise. Rozhodčí komise zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo těmto stanovám. 

Článek VIII.

Vystoupení a vyloučení člena ze Spolku 

1. Člen Spolku může vystoupit ze Spolku v případě, že tento svůj záměr oznámí Výkonnému výboru Spolku.

2. Vystoupení člena je účinné dnem oznámení o vystoupení Výkonnému výboru Spolku.

3. O vyloučení člena spolku rozhoduje Výkonný výbor. Vyloučený člen se může do 15 dnů ode dne  doručení písemnosti o vyloučení  ze spolku obrátit se žádostí o přezkoumání důvodu vyloučení na revizní komisi. 

Článek IX.

Orgány Spolku 

1. Orgány Spolku jsou:

a. Valná hromada,

b. Výkonný výbor

c. Revizní komise

d. Trenérská rada 

Článek X

                                                                                    Valná hromada   

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku.

2. Valnou hromadu svolává nejméně jedenkrát za rok Výkonný výbor Spolku. Den, místo konání a program zasedání oznámí Výkonný výbor členům Spolku písemně nejméně jeden měsíc před termínem zasedání Valné hromady.

3. Pozvánka na zasedání Valné hromady musí obsahovat místo, čas a program zasedání Valné hromady.

4. Valnou hromadu řídí předseda Výkonného výboru, případně jiný člen Výkonného výboru pověřený předsedou Výkonného výboru.

5. Zasedání Valné hromady může být blíže upraveno v Řádu Valné hromady.

6. Valná hromada Spolku je usnášeníschopná za účasti nejméně prosté většiny ze všech základních členů Spolku. Pro účely usnášeníschopnosti Valné hromady se neužije poradních hlasů uvedených v odst. 8.

7. K přijetí usnesení je nutná prostá většina přítomných základních členů Spolku, přičemž každý základní člen Spolku má 1 (slovy: „jeden“) hlas.

8. Členové dalších orgánů Spolku se mohou účastnit zasedání Valné hromady Spolku s hlasem poradním.

9. Vyhotovení zápisu ze zasedání Valné hromady Spolku zajišťuje Výkonný výbor Spolku. 

Článek XI.

Působnost Valné hromady 

1. Valná hromada Spolku zejména:

a. Projednává zprávu o činnosti Výkonného výboru Spolku,

b. Schvaluje Stanovy Spolku, vnitřní předpisy a řády Spolku a veškeré jejich změny;

c. Schvaluje změnu účelu Spolku, včetně zaměření hlavní a vedlejší činnosti;

d. Projednává a schvaluje program činnosti spolku na další období;

e. Projednává a schvaluje návrh hospodaření na příští období;

f. Volí na čtyřleté období  členy Výkonného výboru Spolku navržené jednotlivými členy Spolku a ze zvolených členů Výkonného výboru volí i předsedu a místopředsedu, členy Revizní komise a ze zvolných členů revizní komise i předsedu.

g. Schvaluje záměr udělení čestného členství Spolku;

h. Projednává a schvaluje změnu názvu Spolku;         

i. Rozhoduje o zrušení a způsobu zrušení Spolku.

j. Rozhoduje o výši příspěvků a jejich splatnosti. 

Článek XII.

Mimořádná Valná hromada Spolku 

1. V případě potřeby může být svolána Mimořádná Valná hromada Spolku, jestliže o to písemně Předsedu Výkonného výboru požádá:

a. dvoutřetinová většina řádných členů Spolku

b. členové Výkonného výboru 

2. Výkonný výbor je povinen svolat Mimořádnou Valnou hromadu Spolku do dvou měsíců ode dne, kdy vznikla jedna z výše uvedených možností.

3. Mimořádná Valná hromada Spolku je oprávněna rozhodovat o všech záležitostech uvedených v čl. X. těchto Stanov.

4. Ustanovení čl. IX. odst. 3, 4, 6, 7, 8 a 9 těchto Stanov se použijí obdobně. 

Článek XIII.

Výkonný výbor Spolku 

1. Výkonný výbor Spolku je statutárním orgánem Spolku, který řídí činnost Spolku v souladu se zákonem a těmito Stanovami.

2. Výkonný výbor je složený z pěti členů.  

3. Výkonný výbor Spolku může podle svých potřeb a možností zřídit administrativní aparát a funkci tajemníka, přičemž při jejich zřízení / jmenování, určí rozsah jejich působnosti a pravomoci.

4. Členové Výkonného výboru jsou povinni vykonávat svoji činnost ku prospěchu účelu Spolku a s ohledem na jeho zájmy.

5. Členové Výkonného výboru jsou povinni se účastnit všech jednání a aktivně se podílet na činnosti Výkonného výboru Spolku. Členové Výkonného výboru Spolku mají nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů při plnění úkolů souvisejících s výkonem jejich funkce.

6. V případě ukončení činnosti některého z členů ve Výkonném výboru Spolku navrhne kooptaci nového člena Předseda Výkonného výboru Spolku, a to z náhradníků zvolených Valnou hromadou Spolku.

7. Schůze Výkonného výboru Spolku svolává předseda Výkonného výboru Spolku, a to podle potřeby, nejméně však jedenkrát v měsíci s výjimkou měsíců července a srpna a měsíce, v němž se konala Valná hromada.

8. Výkonný výbor Spolku musí být svolán, požádá-li o to nadpoloviční většina jeho členů.

9. Výkonný výbor Spolku je usnášeníschopný při přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů. Pro přijetí usnesení Výkonného výboru Spolku je nutná nadpoloviční většina přítomných členů Výkonného výboru Spolku. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas Předsedy Výkonného výboru Spolku.

10. Výkonný výbor Spolku může podle potřeby přizvat na své zasedání členy dalších orgánů Spolku, případně jiné osoby, a to s právem poradního hlasu.  

Článek XIV.

Působnost výkonného výboru 

1. Výkonný výbor je nejvyšším orgánem Spolku v době mezi konáním Valných hromad.

2. Výkonný výbor vykonává pravomoci, které nejsou výlučně svěřeny Valné hromadě Spolku.

 

Výkonný výbor Spolku zejména:

a. Rozhoduje o přijetí a vyloučení člena Spolku,

b. Svolává Valnou hromadu,

c. Oznamuje členům Spolku den, místo konání a program zasedání Valné hromady,

d. Vyhotovuje zápis ze zasedání Valné hromady Spolku,

e. Svolává mimořádnou Valnou hromadu Spolku,

f. Podle svých potřeb zřizuje administrativní aparát a funkci tajemníka.

g. Zabezpečuje plnění usnesení valné hromady

h. Zajišťuje operativní spolupráci s orgány veřejné správy, firmami a sportovními organizacemi

ch. Zabezpečuje hospodárné nakládání s finančními prostředky

i. Jménem VK EVER Žatec z.s. jedná předseda nebo místopředseda samostatně. Předseda ani místopředseda nejsou oprávněni bez pověření výkonného výboru uzavírat smlouvy o půjčce, poskytovat půjčky, zcizovat majetek Spolku a uzavírat kupní smlouvy o nichž nebylo rozhodnuto výkonným výborem.  Dále může jednat kterýkoliv člen výkonného výboru v rozsahu pověření. 

Článek XV.

Revizní komise Spolku 

1. Revizní komise je kontrolním, nezávislým orgánem Spolku.

2. Revizní komise má tři členy.

3. Revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek činnost v souladu se stanovami, vnitřními předpisy Spolku a právními předpisy. Zjistí-li Kontrolní revizní nedostatky, upozorní na ně Výkonný výbor Spolku.

4. V rozsahu působnosti Revizní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů Spolku a požadovat od členů dalších orgánů Spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

5. Pro jednání Valné hromady připravuje zprávu o hospodaření a o vedení finanční agendy

6. Na základě písemné žádosti vyloučeného člena spolku přezkoumává důvody vyloučení. 

XVI.

Trenérská rada 

1. Trenérskou radu tvoří všichni trenéři.

2. Posláním trenérské rady je příprava programů pro činnost jednotlivých oddílů mládeže a příprava programů letních a zimních soustředění 

Článek XVII.

Závěrečná ustanoveni 

1. Tyto stanovy Spolku byly schváleny Valnou hromadou Spolku dne 09.12.2015 a okamžikem schválení nabývají účinnosti.

2. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení těchto Stanov.

3. Účinností těchto stanov se ruší stanovy VK SEVER Žatec ze dne  02.04.2009, jejichž změna byla MV ČR potvrzena dne 08.06.2009  pod zn. VSC/1-6898/91-2 a stanovy ze dne 26. 11.2014.

  

 V Žatci 09.12.2015

                                                                          Za vyhotovení a správnost stanov  : Karel Krčmárik

best wordpress themes - wordpress themes 2012 - wordpress travel themes